Reklamačný poriadok

1) Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objavila.  Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2) Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3) V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v súlade s objednaným tovarom alebo pokiaľ tovar vykazuje vadu či poškodenie, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu, a to najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.

4) Ak sa vyskytne pri tovare závada, má zákazník právo výrobok reklamovať.

5) Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním požiadavky na hello@lavly.sk, ktorá bude obsahovať číslo objednávky, popis vady a fotografie na ktorých je vada viditeľná.

6) Za vadu nemožno považovať zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia, nesprávneho používania, nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

6) Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia.